a:24:{i:0;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:4:"3848";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-07-26 10:27:30";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-07-26 02:27:30";s:12:"post_content";s:0:"";s:10:"post_title";s:22:"Content Bottom Widgets";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:4:"open";s:11:"ping_status";s:4:"open";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:22:"content-bottom-widgets";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:25";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:25";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:48:"http://www.investhk.gov.hk/zh-cn/?page_id=3848";s:10:"menu_order";s:1:"0";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:0:{}}i:1;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:4:"3846";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-07-26 10:27:14";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-07-26 02:27:14";s:12:"post_content";s:0:"";s:10:"post_title";s:19:"Content Top Widgets";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:4:"open";s:11:"ping_status";s:4:"open";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:19:"content-top-widgets";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:25";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:25";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:48:"http://www.investhk.gov.hk/zh-cn/?page_id=3846";s:10:"menu_order";s:1:"0";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:0:{}}i:2;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:4:"3850";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-07-26 10:27:48";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-07-26 02:27:48";s:12:"post_content";s:0:"";s:10:"post_title";s:13:"Get Page List";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:4:"open";s:11:"ping_status";s:4:"open";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:13:"get-page-list";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:25";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:25";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:48:"http://www.investhk.gov.hk/zh-cn/?page_id=3850";s:10:"menu_order";s:1:"0";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:0:{}}i:3;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:3:"220";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-13 10:49:05";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-13 02:49:05";s:12:"post_content";s:0:"";s:10:"post_title";s:11:"Site Footer";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:4:"open";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:11:"site-footer";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:25";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:25";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=220";s:10:"menu_order";s:1:"0";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:0:{}}i:4;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:3:"218";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-13 10:48:36";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-13 02:48:36";s:12:"post_content";s:0:"";s:10:"post_title";s:11:"Site Header";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:4:"open";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:11:"site-header";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:25";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:25";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=218";s:10:"menu_order";s:1:"0";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:0:{}}i:5;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:4:"3782";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-05-31 14:50:41";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-05-31 06:50:41";s:12:"post_content";s:4451:"

版权

1. 登入投资推广署网站(www.investhk.gov.hk)或其任何网页,即表示你已无条件接受此版权告示的条款,以及投资推广署在无须事先通知的情况下而可随时作出的修改及/或增补。请定期浏览此网页,查看此版权告示任何已作出的修改及/或增补。 2.除另有注明外,投资推广署网站所载的内容受香港特别行政区政府所拥有的版权约束。 3.若你想透过任何方法复制、分发或以其他方式使用投资推广署网站(www.investhk.gov.hk)内任何非文字内容(包括但不限于照片、图像、图画、图片、音频档案和图像文件案)作任何用途,须事先得到投资推广署的书面同意。有关申请可电邮至投资推广署 (电邮: enq@investhk.gov.hk)。 4. 若投资推广署网站内的非文字内容涉及由第三者拥有的版权,在复制、分发或以其他方式使用任何此等非文字内容前,必须先取得版权拥有者的授权或准许。 5.若你有意复制、分发或以其他方式使用投资推广署网站内所连结网站的任何内容前,必须获得版权拥有者的授权或准许。

免责声明

6. 除非本免责声明另有注明,投资推广署网站内的信息均以「现况」形式提供,且无任何种类的明示或隐含的保证,以及只作一般性质及说明用途。对该等内容是否准确、适合某特定用途、无侵犯任何权益、可靠、安全、适时更新或无计算机病毒,投资推广署尤其不作任何明示或隐含的保证。对该等数据,投资推广署不会就任何错误、遗漏、或错误陈述或失实陈述(不论明示或默示的)承担任何责任。对任何因使用或不当使用或依据投资推广署网站所载的或经投资推广署网站取得的任何数据或不能使用投资推广署网站而引致或所涉及的任何损失、毁坏或损害(包括但不限于相应而生的损失、毁坏或损害),投资推广署概不承担任何法律责任、义务或责任。 7. 投资推广署网站或会载有由第三者提供的数据。为方便查阅由第三者或通过第三者提供的信息,投资推广署可透过其网页提供或协助提供超链接至外界网站。投资推广署声明并没有核准或认可第三者在投资推广署网站提供的资料或与投资推广署网页连结的任何外界网站。投资推广署网站提供的任何该等数据或与外界网站的超链接,均不构成任何第三者或外界网站与投资推广署的任何形式的合作或联系。提供或协助提供该等由第三者所给予的数据或外界网站超链接,并不构成投资推广署赞同或没有不赞同任何该等数据之内容或外界网站之内容的任何明示或暗示的声明、陈述或保证;对任何因使用或不当使用或依据由投资推广署网页传递或提供的任何该等数据之内容或外界网站的数据之内容而引致或所涉及的损失、毁坏或损害(包括但不限于相应而生的损失、毁坏或损害),投资推广署概不承担任何法律责任、义务或责任。 8. 对任何由投资推广署网站所载数据所产生或与之相关的损失或损害,投资推广署概不承担任何责任。投资推广署保留权利按其独有酌情权及在无须给予任何理由或事先通知的情况下随时删除、暂时停载或编辑投资推广署在投资推广署网站编撰的一切资料。你有责任自行评估投资推广署网站内的所有数据,并须加以核实,例如参阅原本发布的版本,以及在根据该等资料行事之前征询独立意见。 9. 投资推广署的网站载有通往外界网站及成功故事 (或案例)的超链接,从而令使用者更加了解香港的情况。投资推广署网站内的此类超链接及内容并不表示投资推广署认可所连结的网站内容,也不表示投资推广署推荐任何公司或供货商。 10. 当你一旦使用投资推广署网站(www.investhk.gov.hk)或其任何网页,即表示你无条件接受上述的免责条款,以及投资推广署在无须事先通知的情况下而可随时对上述条款作出的修改及/或增补。请定期浏览此网页查阅任何已作出的修改及/或补充。";s:10:"post_title";s:27:"免责声明及版权告示";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:10:"disclaimer";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:33";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:33";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:48:"http://www.investhk.gov.hk/zh-cn/?page_id=3782";s:10:"menu_order";s:2:"26";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:0:{}}i:6;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:3:"655";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-02-08 12:14:26";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-02-08 04:14:26";s:12:"post_content";s:2885:"政府应该运用可供使用的资源,为市民提供优质服务。为达致此目的,政府明白到市民是需要充分认识政府及其提供的服务,以及对个人和整个社会均有影响的政策和决定的依据。 《公开资料守则》(《守则》)界定拟提供资料的范畴,列出按惯例或因应要求提供资料的方式,并订明尽快发放资料的程序。《守则》已上载于互联网,网址为http://www.access.gov.hk。 《守则》授权和规定公务员除有特别理由外,按惯例或因应要求提供资料。这些理由载列于第2部。若拒绝任何索取资料的要求,通常会提述这些理由。 任何索取资料的要求均会尽快及妥善地处理,如有需要,有关人员会协助市民阐明其要求,或把要求转介至最适当的部门处理。有关的程序会尽量精简。 《守则》亦载列有关要求覆检或投诉的程序,以便市民在认为《守则》的规定未获适当执行时知所遵循。 本署已指派部门主任秘书担任公开资料主任,负责确保市民根据《守则》所提出查阅资料的要求,均会按照特定程序获得妥善处理。如欲索取本署保存的资料或纪录,可来信提出申请或填写申请表格。申请表格可按这里下载,亦可前往各区民政事务处索取。

申请信或填妥的申请表格可以下列方法递交:

邮递

香港中环红棉路8号 东昌大厦25楼 投资推广署 公开资料主任

传真

传真号码:3107 9140

电邮

请把填妥的申请表格加入为电邮附件,传送至本署邮箱。 除了已注明免费或须收取其他指定费用的刊物外,提供文件黑白影印本每页收费为港币$1.2元(A4尺寸纸张)/$1.3元(A3尺寸纸张)。 如有查询,请于办公时间电3107 1000。 *收费可能会调整

披露記錄

投資推廣署的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。 任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本署的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。 2015年7月至9月 本季度並沒有個案。 2015年10月至12月 本季度並沒有個案。 2016年1月至3月 本季度並沒有個案。 2016年4月至6月 本季度並沒有個案。 2016年7月至9月 本季度並沒有個案。";s:10:"post_title";s:12:"公开资料";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:21:"access-to-information";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:33";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:33";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=655";s:10:"menu_order";s:2:"24";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:0:{}}i:7;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:2:"49";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-22 18:47:56";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-22 10:47:56";s:12:"post_content";s:397:"";s:10:"post_title";s:21:"关于投资推广署";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:14:"about-investhk";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:26";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:26";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:39:"http://investhk.startjg.com/?page_id=49";s:10:"menu_order";s:1:"1";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:3:{i:0;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"725";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-02-14 12:56:23";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-02-14 04:56:23";s:12:"post_content";s:576:"成立于2000年7月的投资推广署一直致力推广香港的营商优势,鼓励外地企业以香港为据点发展业务。本署致力引进对香港经济及发展策略有利的投资,并鼓励这些投资项目留港发展,一切服务以态度热诚、重视诚信、专业服务、以客为尊、方便营商及迅速回应为原则。 本署服务海外及内地企业,助其在香港开业或拓展业务,客户涵盖中小企业以至大型跨国公司,从业务筹划以至开张扩展各个阶段,均免费提供专业意见及支持服务。";s:10:"post_title";s:21:"关于投资推广署";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:4:"open";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:8:"about-us";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:26";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:26";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:2:"49";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=725";s:10:"menu_order";s:1:"1";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:1;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"729";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-02-14 12:57:06";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-02-14 04:57:06";s:12:"post_content";s:0:"";s:10:"post_title";s:6:"招聘";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:7:"careers";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:26";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:26";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:2:"49";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=729";s:10:"menu_order";s:1:"3";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:2;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:4:"2462";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-03-23 12:49:44";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-03-23 04:49:44";s:12:"post_content";s:719:"投资推广署由署长领导,总办事处设于香港,其他主要首长级人员包括助理署长蒋学礼、吴国才、何兆康 。 投资推广署的专责团队服务各重点行业的投资者,助您在港大展鸿图。要查看本署的详细服务,请登入投资推广署服务及支持页面。 除香港总办事处外,投资推广署专责人员派驻全球共29个重要商业城市,服务亚太区、欧洲、中东、以及南北美洲之客商。要了解本署服务,请即联系查询。安排会见、电话查询、电子通讯,皆无任欢迎。

香港总办事处

";s:10:"post_title";s:18:"香港总办事处";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:16:"head-office-team";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:26";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:26";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:2:"49";s:4:"guid";s:51:"http://investhk-dev.startjg.com/zh-cn/?page_id=2462";s:10:"menu_order";s:1:"4";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}}}i:8;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:2:"55";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-22 18:48:41";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-22 10:48:41";s:12:"post_content";s:0:"";s:10:"post_title";s:15:"刊物及资源";s:12:"post_excerpt";s:215:"以下列举投资推广署制作的各类免费刊物,供有意投资香港的商家参考。 (请按此下载Acrobat Reader)";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:22:"publications-resources";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-31 09:30:05";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-31 01:30:05";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:39:"http://investhk.startjg.com/?page_id=55";s:10:"menu_order";s:1:"3";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:5:{i:0;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"642";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-02-08 10:43:02";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-02-08 02:43:02";s:12:"post_content";s:0:"";s:10:"post_title";s:24:"投资推广署小册子";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:16:"brochures-guides";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:28";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:28";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:2:"55";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=642";s:10:"menu_order";s:1:"1";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:1;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"644";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-02-08 10:43:26";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-02-08 02:43:26";s:12:"post_content";s:0:"";s:10:"post_title";s:6:"期刊";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:22:"investment-newsletters";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:28";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:28";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:2:"55";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=644";s:10:"menu_order";s:1:"3";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:2;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"650";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-02-08 10:45:01";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-02-08 02:45:01";s:12:"post_content";s:0:"";s:10:"post_title";s:27:"本地的国际社群简介";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:22:"hong-kongs-communities";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:28";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:28";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:2:"55";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=650";s:10:"menu_order";s:1:"6";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:3;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"646";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-02-08 10:44:10";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-02-08 02:44:10";s:12:"post_content";s:0:"";s:10:"post_title";s:12:"行业刊物";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:24:"business-sector-leaflets";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:28";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:28";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:2:"55";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=646";s:10:"menu_order";s:1:"4";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:4;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"634";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-02-07 15:01:34";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-02-07 07:01:34";s:12:"post_content";s:81:"订阅本署通讯刊物,获取最新投资香港信息和投资案例资料。";s:10:"post_title";s:18:"订阅本署通讯";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:23:"newsletter-subscription";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:28";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:28";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:2:"55";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=634";s:10:"menu_order";s:1:"2";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}}}i:9;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:3:"304";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:21:37";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:21:37";s:12:"post_content";s:93:"在这个位于亚洲中心的国际商业都会,各行各业百花齐放,蓬勃发展。";s:10:"post_title";s:12:"商业机会";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:22:"business-opportunities";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:28";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:28";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=304";s:10:"menu_order";s:2:"12";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:17:{i:0;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"327";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:28:11";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:28:11";s:12:"post_content";s:3868:"香港亚洲是重要物流、交通、金融枢纽,最适合ICT业界设立据点,服务亚洲各地的客户。 [ihkcontentimage] 目前在香港设有地区总部或地区办事处的外地企业有3,798家之多,此外珠三角地区的港资企业数以千计,大量商业活动对ICT产业提供的产品和服务求之若渴。香港更拥有位于亚洲中心的地利,加上人才优势,在本地管理和操作地区性ICT项目效率最佳。 香港各类基础建设世界一流,最适合建立服务全球市场的ICT业务或数据中心。在通信基建方面,9个海底电缆系统、多个连接内地3家电讯营办商的陆上电缆系统、10颗人造卫星,支持香港的对外通信;新的海底电缆系统,包括Asia Submarine-Cable Express及Southeast-Asia Japan Cable,已于2013年登陆香港。电力供应方面,目前供应可靠度维持在99.99%的高水平。天灾比较罕见也是本港经营优势之一。

数据中心

香港的高新技术基础建设最为发达,加上科技人才优秀,电力供应稳定,信息私隐和安全水平高,因此成为亚太地区内设立地区性高端数据中心的理想地点。香港是区内重要商业枢纽,云集大量金融、物流和专业服务企业,安全的数据中心设施对它们的经营和发展均十分重要。近年采用外包方式储存和管理数据的企业增加,也为数据中心服务供应商开启机遇。 欢迎数据中心营办商及各类需要设置数据中心的企业联络投资推广署,向本署的资讯及通讯科技行业推广小组了解香港的优势和本署提供的支持服务。

云端运算

香港是区内云端运算业务的重要中心,除本地市场提供机遇外,也十分有利于扩展中国内地和国际市场。 金融业和制造业是采用云端运算服务的最大产业,香港作为国际金融和制造业中心,云端运算业务前景可观。 香港政府当局带领采用云端运算模式,作为提供电子政府服务和信息的方法,是进一步推动本地云端运算业务的动力。政府当局倡议的政府云端平台包括以下功能:基础设施即服务(infrastructure as a service,IaaS)、平台即服务(platform as a service,PaaS)、软件即服务(software as a service ,SaaS),所有政府政策局及部门都能使用私有云端(private cloud)的方式运作业务。 欢迎联络投资推广署资讯及通讯科技行业推广小组,了解云端运算业务在香港发展的优厚商机。

软件及相关服务

软件及有关服务是香港ICT业界的核心组别。本地云集大量跨国公司和中小企业,吸引大量国际知名软件公司在香港开设地区业务,发挥销售、推广、财务、技术支持、人力资源管理等功能,服务同样以香港为区域业务中心的各类企业客户。 知识产权保障制度完善,消费者熟悉科技产品,加上与中国内地关系紧密切,在香港进行产品试推效果最佳,利益最为显著。 投资推广署已成功协助多家从事软件及相关服务的公司在香港发展,欢迎联络本署资讯及通讯科技行业推广小组查询详情。

电讯业

香港电讯基建先进,电讯服务普及,在全球市场上遥遥领先。各类电讯服务市场全面开放,对经营者数量及外资持股份额不设限制。亚太区电讯市场欣欣向荣,香港则拥有技术人才充沛、科技产品市场成熟、靠近中国内地等优势,国际电讯商要把握发展机遇,以香港为地区业务中心是最佳策略。 欢迎联络投资推广署资讯及通讯科技行业推广小组,了解有关业务在香港发展的优厚商机。";s:10:"post_title";s:21:"信息及通讯科技";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:37:"information-communications-technology";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:29";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:29";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=327";s:10:"menu_order";s:1:"9";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:1;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"313";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:23:51";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:23:51";s:12:"post_content";s:782:"对于锐意发展业务的创意企业和相关服务提供者,香港提供庞大机遇。已有大量从事媒体和创意相关业务的公司以香港作为地区业务枢纽,寻求拓展。 [ihkcontentimage] 香港的创意产业十分多元化,涵盖广告、动画、建筑、文化艺术、广播、设计、数码娱乐、电影、音乐、媒体、出版、多媒体等领域。由于香港是亚洲地区的重要商业都会,大量跨国公司和中小企业云集,也助长创意产业的蓬勃发展。 创意产业对本港经济的重要性逐渐提高,也被认为是推动本地经济发展的一大动力。政府当局重视扶持相关产业的发展,因此也成立了专责机构「创意香港」办公室,推出各项支持措施。";s:10:"post_title";s:12:"创意产业";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:19:"creative-industries";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:29";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:29";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=313";s:10:"menu_order";s:1:"4";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:2;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"309";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:22:47";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:22:47";s:12:"post_content";s:258:"作为亚洲地区的商业枢纽,香港的服务行业呈现一片蓬勃多姿的景象。众多服务业公司随客户落户香港,都发现本地经营优势多不胜数,是服务亚太区内各地(尤其是中国内地)客户的最佳据点。";s:10:"post_title";s:21:"商业及专业服务";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:30:"business-professional-services";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:30";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:30";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=309";s:10:"menu_order";s:2:"15";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:3;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"329";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:28:43";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:28:43";s:12:"post_content";s:1638:"曾经是世界轻工业产品生产重地的香港,如今已成为不少海内外企业的区域业务控制中心,发挥生产、采购及贸易枢纽的功能。 [ihkcontentimage] 香港工业在上世纪80年代开始转型,生产活动迁移至华南及其他低成本地区,到现在则有大量内地和东南亚生产商选择将高增值工序设于本港,包括设计、技术研发、原型生产、技术应用、质量控制、供应链管理、业务拓展及产品营销等。 企业在香港设立据点,有利于监察北邻珠三角地区内的采购和贸易活动。此外,香港对外交通发达,联系东南亚各地也最为便利。 由于香港已成为区内工业生产和物流网络的重要枢纽,本港纺织品、成衣、钟表珠宝、电子产品、玩具等消费类产品的出口量仍然续居全球前列。 国际工业界不少大型企业,如美国通用电气(GE)、巴斯夫(BASF)、日产汽车Infiniti系列、利勃海尔(Liebherr)等,都已选择在香港开设全球业务总部、国际业务中心或地区总部。关于选择香港的原因,这些企业一般都指出香港地理位置优越、邻近中国内地、税制简单、自由经济、交通方便,及良好法治等优势。 投资推广署已成功协助多家企业在香港蓬勃发展,当中包括《财富》500强公司,也有不少中小企业。 香港工业界不断演化,提供林林总总的营商机遇。欢迎联络投资推广署运输及工业行业推广小组,查询在香港发展工业的相关信息及开业支持服务。";s:10:"post_title";s:12:"工业生产";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:10:"industrial";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:28";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:28";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=329";s:10:"menu_order";s:1:"1";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:4;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"331";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:29:13";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:29:13";s:12:"post_content";s:2111:"香港政府当局致力支持创新及科技企业发展,有关具体措施包括: [ihkcontentimage] 每年,本港六所研究型大学培养出6,000名理科和工程毕业生。为充实本地的人才资源,政府采取开放的出入境政策,方便内地和海外的专业人才来香港发展,而企业也得以引进本地较难觅得的专业人材效力。 特区政府大力投资于基础建设,支持本地技术研发活动,有关设施包括香港科技园、数码港等,另有五所研发中心与工商业界密切合作,专门开发具备商业价值的创新技术。 政府当局设立的创新及科技基金(ITF)设有多项资助计划供科技企业申请。例如根据基金属下的投资研发现金回赠计划,由基金资助的研发项目、或由公司与指定本地科研机构合作并由公司全费赞助的研发项目,其研发开支可获30%的现金回赠。

支援社会创业家

社会创新及创业发展基金(社创基金)致力促进商界、非政府机构、学术界及慈善机构与公众合作,为刚起步的企业家提供广泛支持,协助他们构思新意念、发展创新产品或服务回应社会需要,补充不足之处。社创基金在2015/16年度为25个创新项目提供资金,协助社会创业家将创新意念和对弱势社群的关注转化成实际行动。此外,社创基金已在网站建立平台,分享「创新香港人」的故事,期望藉此激发更多人开展创新事业。 如你有意在香港成立研发中心,投资推广署将可为你提供各种资助计划的实用信息,欢迎联络本署查询。";s:10:"post_title";s:12:"政府支持";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:18:"government-support";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:28";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:28";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=331";s:10:"menu_order";s:1:"0";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:5;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"315";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:24:12";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:24:12";s:12:"post_content";s:1430:"对于从事教育或训练的机构,目前正是进入香港市场的良机。

教育

[ihkcontentimage] 在本港,近年由于市民寻求提升本身的学术资历和改善晋升前景,令持续进修和专业教育事业发展蓬勃。 教育服务是政府当局在2009年提出、香港具有明显优势的六大产业之一,香港将大幅投资发展有关事业,令其迈向国际化和多元化。 政府当局推行多项措施促进本港教育服务发展,包括提供土地供发展大专院校和国际学校、设立持续进修基金鼓励成年人士进修、资助非本地高等教育课程在本港取得认可资格,以及改善来港就学/外地毕业生在港就业的出入境政策。

培训

跨国企业和大型机构普遍了解员工培训为企业带来的好处,近年更扩展至中小企业。为提高竞争力和挽留人才,各类大小企业投入于员工培训的开支有增无减。较受欢迎的培训包括领导才能、团队建立、沟通和演讲技巧、压力管理等课程,为这类教育服务供应机构提供不少商机。 外地培训机构在香港开业不受限制;此外,完全以遥距方式教授、或与本地高等院校合办的课程可获豁免注册。 教育及培训机构如有意开拓香港商机,欢迎联系投资推广署商业及专业服务行业推广小组查询商谈。";s:10:"post_title";s:15:"教育及培训";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:18:"education-training";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:30";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:30";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=315";s:10:"menu_order";s:2:"14";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:6;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"337";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:30:46";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:30:46";s:12:"post_content";s:3025:"香港集中西魅力于一身,美食购物、观光名胜、娱乐盛事令人目不暇给。作为本地四大支柱产业之一的旅游业界经验丰富,为来港观光的住宿旅客、邮轮乘客、参与会展活动的商务旅客提供一流服务。外游市场方面,港人消费力高、热爱旅游,也为旅行代理商带来丰厚商机。位于亚洲中心、五小时航程范围覆盖全球半数人口的香港,不愧是休闲与商务旅客首选的目的地。 [ihkcontentimage]

酒店业

香港酒店业享誉国际,优秀酒店云集。亚洲商务和休闲旅游市场急速增长,带动了各种档次的酒店住宿需求。本地酒店入住率一向保持高水平,2015年平均达86%。 各国旅客和大量中国内地访客云集香港,酒店业界在本地展示品牌可取得最佳橱窗效应。香港出入境政策和劳动法规对营商有利,酒店业易于招揽具备多种语文能力的优秀业内人才。 酒店业界如寻求在香港开展业务,欢迎联络本署旅游及款待行业推广小组洽谈查询。

旅行社

香港旅游业兴旺,外游市场对投资者也极为吸引。本港人均生产总值亚洲第二高,港人消费力强、喜爱旅游,加上本港对外交通方便,经营业务税负轻微,都吸引大量旅行代理业者来港发展。 旅游代理业界如寻求在香港开展业务,欢迎联络本署旅游及款待行业推广小组洽谈查询。

会展及奖励旅游业(MICE)

香港拥有位于亚洲中心的地利优势,交通、物流、旅游、会展等基础建设发达,是举办会展活动的首选地点。2014年访港旅客中,被界定为会展及奖励旅游(简称M.I.C.E.)类别的旅客约有182万人,当中来自中国内地的占49%。 全球170国人士可以免签证到访香港,来港参与商务活动的旅客可在工作以外的时间尽情享受本地精彩的休闲活动,商务与休闲旅游的优势得以互相结合。随着亚洲经济实力增强,不少国际重要会展活动或产品博览移师香港举办、树立亚洲品牌的时机已然成熟。 欢迎联络本署旅游及款待行业推广小组,查询在香港开展MICE业务的商机。

邮轮旅游

香港位于亚洲中心,地理位置优越,有利邮轮旅游业经营者把握亚太地区市场增长带来的商机。香港一向是邮轮热门的停泊地点,营运商更可以香港为据点,开发覆盖中国内地港口和亚太各地的邮轮航线。启德邮轮码头已于2013年启用,将进一步巩固香港作为区内主要邮轮枢纽。交通基建方面,香港有不设净空高度限制的天然良港和世界一流的机场,对于同时采用航空和邮轮方式旅行的旅客,最为方便。 投资推广署已成功协助多家国际邮轮公司在香港发展,欢迎联络本署旅游及款待行业推广小组洽谈有关商机。";s:10:"post_title";s:6:"旅游";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:14:"tourism-travel";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:30";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:30";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=337";s:10:"menu_order";s:2:"11";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:7;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"333";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:29:42";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:29:42";s:12:"post_content";s:1900:"零售业的成功,顾客的量与质同样重要。在香港这个购物天堂开店,零售商可兼得庞大客源和高质顾客两大优势。 [ihkcontentimage] 香港是中国内地富裕阶层的热门购物地点,因此成为零售商面向中国的橱窗和业务发展计划的试验场。本港不设进出口关税、销售税,企业利得税率最高仅16.5%,让零售商尽享商业收益。

零售业

无论从事零售、批发、采购还是贸易业务,香港都是您与供应商和消费者接洽的最佳平台。本地气候温和,室内外购物活动全年无休;但分明的四季气候,又能带动季节性的消费需求。 香港地理位置优越,是亚洲枢纽,因此成为内地公司开拓自家品牌、打响国际知名度的最佳平台。加上本地优秀人才充沛,在设计以至采购方面都有大量专才。 香港的节日性消费季节较长,从圣诞节一直延续至农历新年,期间零售市道一片兴旺。在亚洲设有门店的国际重要零售品牌都集中在香港,说明香港零售业在国际享有重要地位。 投资推广署全力协助有意来港发展的零售商在港开业,欢迎联络本署消费产品行业推广小组查询。

珠宝业

香港贵重珠宝首饰和订制珠宝的出口量,分别排行全球第五和第二位。此外,本港在纯金饰品和玉石玉器的生产,以及珍珠产品的贸易及分销业务方面亦占领导地位。在亚洲,本港的钻石业务也一支独秀。 香港有大量珠宝设计师、采购商及供应商,本地优秀的人才,配合邻近中国内地的低成本制造中心,让在港发展的珠宝商享有最大的增值利益。 欢迎联络投资推广署消费产品行业推广小组,了解珠宝业及相关行业在香港发展的优厚商机。";s:10:"post_title";s:24:"消费产品及零售业";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:6:"retail";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:30";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:30";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=333";s:10:"menu_order";s:2:"12";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:8;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"306";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:22:12";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:22:12";s:12:"post_content";s:2234:"对于寻求业务拓展的生物医学企业,香港具备一切有利条件:本地医疗制度完善,加上内地和亚洲邻近地区市场快速增长所带来的商机,发展生物医学业务前景可观。

生物技术及制药

[ihkcontentimage] 香港医疗制度先进,吸引大量生物技术和制药企业投入本地市场。香港临床试验水平高,除得到国际普遍认可外,亦受到国家药品注册当局的承认,因此也吸引了不少机构以第三方或内部临床研究方式在香港从事相关测试。 生物医学及制药企业如寻求在香港开展业务,欢迎联络本署创新及科技行业推广小组查询相关支持服务。

医疗保健器材

香港知识产权保障制度完善,加上本地医疗器材商技术优秀,因此本地业界都获得国际信任,以合约或合资方式共同开展医疗保健器材业务。近年各类医疗器材的电子技术含量提升,珠三角强大的电子工业基础则有力地支持医疗器材商提升技术和创新水平。 医疗保健机构如寻求在亚太区开展业务,欢迎联络本署创新及科技行业推广小组洽谈查询。

医疗服务

香港医疗服务水平之高、医护人员之专业、医疗技术器材之先进,早已誉满海内外。面对人口老化和医疗旅游活动的兴起,香港作为区内医疗服务中心的地位更加巩固。政府当局已预留四幅土地用作发展私营医院,配合本港医疗服务的发展。 欢迎医疗服务机构联络本署创新及科技行业推广小组,查询在香港发展相关业务的商机。

传统中医药

传统中医药是发展极快的行业,国际对中医药的认识和接受程度也日渐提高。香港已成功确立为传统中医药学现代化和现代应用的中心,相关业务发展十分蓬勃。在现代中医药界中,香港在科学化和实证为本的研究上明显领先,已开发出多种现代化中药产品,供应本地和国际市场。 中医药机构如寻求在香港开展业务,欢迎联络本署创新及科技行业推广小组查询相关支持服务。";s:10:"post_title";s:12:"生物医学";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:10:"biomedical";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:29";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:29";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=306";s:10:"menu_order";s:1:"3";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:9;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"317";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:24:31";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:24:31";s:12:"post_content";s:623:"香港是亚洲主要的电子业中心,拥有成熟的科研环境、完善的知识产权制度、先进的通讯网络,更享有邻近中国内地生产基地的完善供应链支持,是业界谋求发展的理想地点。 [ihkcontentimage] 香港是世界上出口最多消费型影音电子产品、电话及电脑零部件经济体系之一,本地和外资电子企业成千上万,国际最大型的半导体公司和顶尖电子品牌都在香港设有业务。 电子业企业如寻求在香港开展业务,欢迎联络本署创新及科技行业推广小组查询相关支持服务。";s:10:"post_title";s:9:"电子业";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:11:"electronics";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:29";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:29";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=317";s:10:"menu_order";s:1:"2";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:10;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"325";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:27:41";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:27:41";s:12:"post_content";s:1087:"香港生活节奏急促,都市人渴求舒展身心和享受闲适;在这个日夜无休的喧闹都市,能焕发身心的各类个人服务吸引大量市民和旅客光顾。香港也是远近闻名的时尚之都,个人形象成为城市内生活面貌重要的一部分,美容水疗、发型设计、健体中心、修甲美甲、瑜伽中心、纤体中心等业务百花齐放。 [ihkcontentimage] 除重视身心健美的本地市民外,旅客也是各类保健美体服务的重要客源:香港是亚洲最受旅客欢迎的旅游目的地,2015年访港旅客超过5,930万人次,有关数字到2017年还可能增至7,000万人次。另外,在本港提供美容及个人护理服务的企业于2014年共达10,030家之多,从业员数目高达39,580人,市场规模自2000年起持续稳步增长;加上全亚太区最大的美容展也在香港举办,在本港展示服务品牌的商业利益毋庸赘言。 欢迎联络投资推广署旅游及款待行业推广小组,了解美容保健事业在香港发展的优厚商机。";s:10:"post_title";s:15:"美容及保健";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:16:"health-wellbeing";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:29";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:29";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=325";s:10:"menu_order";s:2:"10";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:11;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"319";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:25:04";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:25:04";s:12:"post_content";s:1457:"从事环保技术的公司如寻求扩展国际业务,香港就是理想地点。除本身经济发达、市场吸引,香港更是进入中国和亚太区市场的便利门户,为企业开启无穷机遇。政府当局以税务优惠和政策措施支持环保技术发展,例如香港科技园所提供的培育计划便惠及不少发展有关技术的公司。 香港消费者重视环保,而且接受新技术。在香港发展环保业务的有利领域包括: [ihkcontentimage] 在亚洲区内发展环保业务的有利领域有: 经济急速起飞和工业化的中国内地对环保技术的需求有增无减。 投资推广署全力协助有意来港发展的环保技术企业在港开业,欢迎联络本署创新及科技行业推广小组查询。";s:10:"post_title";s:24:"能源及可再生能源";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:17:"energy-renewables";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:30";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:30";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=319";s:10:"menu_order";s:2:"13";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:12;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"321";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:25:23";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:25:23";s:12:"post_content";s:2361:"

金融业在香港发展机遇无限

[ihkcontentimage] 香港是外资企业拓展中国内地商务的最佳门户,同时也是内地企业实现“走出去”的最佳跳板。资金和资讯的自由流通,加上先进的金融基础建设和行之有效的规管机制,吸引大量金融业专才和相关机构来港发展。此外,由于拥有营商便利、税负低廉、法制健全等优势,香港也是国际上重要的资产管理、资本形成、银行业和保险业中心。 世界经济论坛每年均发表《金融发展指数》排名,根据2012年10月发表的报告,香港连续两年高居榜首,超越英美。世界经济论坛对香港在非银行类金融服务,如首次公开招股(IPO)和保险领域方面的表现,尤为称许。 金融服务业是本港支柱产业之一,2013年从业人数达23万人,占本地生产总值超过16%。其中银行业的地位尤为举足轻重,全球首100家最顶尖的银行中,71家在香港设有业务,香港也因而被视为名副其实的国际重要银行业中心。

人民币离岸中心

香港的人民币业务发展是目前最值得注意的趋势。本港已发展成为服务最全面、竞争力最强的人民币离岸中心,2015年香港银行业处理的人民币贸易结算交易,超过六万八千亿元人民币(人民币,下同),显示香港是全球人民币贸易结算的重要中心,有能力服务中外银行业界和其他企业。香港除提供贸易结算和融资等多方面的人民币银行服务,也拥有全球最庞大的离岸人民币资金池。截至2015年3月,人民币存款和存款证余额合计超过10,612亿元人民币。

基金管理业务增长可观

香港的基金管理业务除国际化程度甚高。根据证监会最新发表的调查报告,证监会持牌对冲基金经理在香港管理的对冲基金数目由2012年的676只,增加至2014年9月30日的778只。 另外,香港的对冲基金业务也十分蓬勃。根据证监会的最新调查报告,本港对冲基金业的资产管理规模(AUM)近年大幅增长,从2004年的91亿美元增至2014年第3季的1,209亿美元。 投资推广署财经及金融行业推广小组致力协助外地企业在香港开设业务,欢迎联系查询。";s:10:"post_title";s:15:"财经及金融";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:18:"financial-services";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:29";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:29";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=321";s:10:"menu_order";s:1:"6";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:13;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"311";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:23:24";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:23:24";s:12:"post_content";s:1694:"

融资集资 首选香港

[ihkcontentimage]

香港是全球集资额最高的股票市场。2015年,在香港透过首次公开募股集资的股本资金,总额达336亿美元。香港联合交易所有限公司(联交所)在2009年至2011年间,连续三年成为首次公开招股集资额最高的交易所,而在過去十年,其首次公開招股集資額也一直位居前五名之列。

香港是中国内地的国际股本集资中心。中国内地企业的股份以H股、红筹及内地民营企业的形式在香港上市。

红筹企业是指在中国内地以外地方成立,但由中国实体控制的企业。截至2015年底,在香港上市的红筹企业有145家,市值合共6,620亿美元,占联交所总市值的20.9%。

中国是世界第二大进口国,因此,对众多大型环球企业来说,中国是最具发展潜力的市场之一。香港成为了已进军中国市场的国际企业之首选上市地点。这些企业因其产品在中国家喻户晓而得到较高的上市估值。

香港正迅速发展成为全球矿业及勘探企业的主要集资市场。截至2013年6月底,在联交所上市的资源类企业,总市值约为3,900亿美元,占联交所股票市场总市值的14%及相当于是2002年年底(230 亿美元)的17倍。

投资推广署已成功协助多家从事融资集资业务的公司在香港发展,欢迎联络本署财经及金融行业推广小组,查询有关商机和开业支持服务。";s:10:"post_title";s:12:"资本市场";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:15:"capital-markets";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:30";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:30";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=311";s:10:"menu_order";s:2:"16";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:14;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"339";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:31:12";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:31:12";s:12:"post_content";s:373:"任何从事运输物流的企业都不能忽视香港,因为本港位于东南亚的中心位置,对全球或地区性流通活动都有重大策略意义。 [ihkcontentimage] 投资推广署协助各类运输物流业公司在香港发展业务,无论是开发供应链技术的创业家,还是从事全球空运海运的跨国企业,一律全力支持。";s:10:"post_title";s:15:"运输及物流";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:19:"transport-logistics";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:29";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:29";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=339";s:10:"menu_order";s:1:"5";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:15;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"335";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:30:20";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:30:20";s:12:"post_content";s:1667:"香港各项经营优势显然易见,吸引大量国际企业在本港开设产品采购业务。

位置优越

[ihkcontentimage] 与香港仅有一小时陆路交通距离的广东珠三角地区已成为电子、玩具、成衣、纺织、塑料等产品的全球最大产地,有世界工厂的美誉;此外香港与区内其他低成本制造业中心如越南、泰国、印度、印度尼西亚、孟加拉等也只有短程飞行距离。亚洲区各地采购业务兴盛、选择繁多,大大增加经营灵活性和工作效率。 企业选择在香港开设采购业务,能拉近与供应商的交通距离,并与供应商在同一时区内运作,有利于与产品供应者建立长期伙伴关系,其利益非简单买卖关系可比。国际企业在区内建立当地业务,也有利于推进设计、创新、存货管理、质量控制、企业社会责任等方面的合作,又能近距离掌握供应链上各制造商的财政状况情报。 香港这个自由商港不设关税,货物空运及海运活动全球最繁忙:国际机场每年处理空运货物达到438万吨;货柜(集装箱)码头则有超过70家国际船务公司经营航线,每周有19万艘船只进出港口,来往全球超过510个地点。

全球最大型零售商的采购业务中心

沃尔玛(Wal-Mart)、乐购(Tesco)、ALDI、ICA、英国翠丰集团(Kingfisher)、WHSmith、德国超市集团Lidl及美国服装连锁店Gap等国际大型零售企业,都已经在香港开设地区采购业务。 欢迎联络本署,了解采购及贸易业务在香港发展的优厚商机。";s:10:"post_title";s:15:"采购及贸易";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:16:"sourcing-trading";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:29";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:29";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=335";s:10:"menu_order";s:1:"7";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:16;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"323";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-01-20 09:25:46";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-01-20 01:25:46";s:12:"post_content";s:301:"香港一向是世界美食都会,在2008年当局取消有关进口税项后,葡萄酒贸易业务更蓬勃发展。作为商业都会,香港有一流的物流交通基础,并且每年接待大量商务及休闲旅客,餐饮行业在本地的发展优势非常明显。 [ihkcontentimage]";s:10:"post_title";s:9:"餐饮业";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:13:"food-beverage";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:30";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:30";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:3:"304";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=323";s:10:"menu_order";s:2:"17";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}}}i:10;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:2:"33";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-22 18:24:27";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-22 10:24:27";s:12:"post_content";s:111:"在香港成立公司费用低,程序简便,还有投资推广署全力协助,一切将更方便快捷。";s:10:"post_title";s:12:"在港开业";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:24:"setting-up-your-business";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:31";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:31";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:39:"http://investhk.startjg.com/?page_id=33";s:10:"menu_order";s:2:"13";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:6:{i:0;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:2:"43";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-22 18:26:03";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-22 10:26:03";s:12:"post_content";s:2574:"

内地人士来港入境安排

[ihkcontentimage] 内地企业可派员来港工作以配合业务发展。香港欢迎内地各省市人士因公或因私访港。在留港期间,可进行合法的商务活动,如商谈及签订合约。

因公访港

内地因公人员如欲来港,应就其来港目的向国务院港澳事务办公室申请签发《因公往来香港澳门特别行政区通行证》和有关的赴港签注。

商务旅游

内地居民如欲以私人身份来港经商,必须持有由内地公安机关所签发的《往来港澳通行证》和可供一次或多次往来的有效“商务”签注。逗留期间,可进行商业活动,包括从事商务、科技考察活动等,但不得从事有薪或无薪的工作。

来港工作

因公来港工作的人员

内地因公派往驻港国营或合资企业/机构工作的人员,应向国务院港澳事务办公室或获授权的省市人民政府外事办公室申领工作签注。

输入劳工

雇主须首先向香港特区劳工处的申请办事处递交申请及取得原则上的批准。在取得原则上的批准后,雇主须安排其准雇员在该项原则上的批准发出后三个月内,递交入境签证/进入许可申请。若有关雇员未能在限期内提交入境签证/进入许可申请,该项原则上的批准即会自动失效。

输入内地人才计划

输入内地人才计划旨在吸引一些具有认可资历的内地优秀人才和专业人才来香港工作,以满足香港人才的需要,提高香港在国际市场的竞争力。这些内地人才必须拥有香港缺乏或无法即时提供的专业知识和技能。输入的人才必须能为本地企业的日常运作及有关的行业作出贡献,以促进香港的经济发展。计划也适用于输入艺术、文化、体育,以至饮食界的优才和专才,以巩固香港作为亚洲国际都会的地位。 本计划不设限额,亦不限行业。输入的优才和专才数目由香港本地人力市场的需要自行调节。 所有申请必须由受聘人的雇主提出,而有关雇主必须是在香港注册的公司。申请如获批准,入境事务处会签发来港工作进入许可标签,由在港的雇主领取后转交受聘人。受聘人必须向备存其户口登记的公安局申领因私《往来港澳通行证》和有关的赴港签注。 有关详情,请参看入境事务署网页";s:10:"post_title";s:24:"入境、签证及招聘";s:12:"post_excerpt";s:45:"有关内地人士来港入境安排的资料";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:43:"hong-kong-immigration-and-visa-requirements";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:31";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:31";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:2:"33";s:4:"guid";s:39:"http://investhk.startjg.com/?page_id=43";s:10:"menu_order";s:1:"3";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:1;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:2:"35";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-22 18:24:51";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-22 10:24:51";s:12:"post_content";s:1632:"在港投资过程简单、快捷,下面的流程图将帮助内地企业了解赴港投资的手续。有关内地企业赴港投资的详细资料及须知,请参考《手把手助内地企业投资香港》手册或联系投资推广署。 [caption id="attachment_4772" align="alignnone" width="520" caption="《手把手助内地企业投资香港》内地部分"]《手把手助内地企业投资香港》内地部分[/caption] [caption id="attachment_4773" align="alignnone" width="520" caption="《手把手助内地企业投资香港》香港部分"]《手把手助内地企业投资香港》香港部分[/caption]    ";s:10:"post_title";s:24:"如何在港开设公司";s:12:"post_excerpt";s:33:"内地企业赴港投资的手续";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:26:"company-name-and-structure";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:31";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:31";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:2:"33";s:4:"guid";s:39:"http://investhk.startjg.com/?page_id=35";s:10:"menu_order";s:1:"1";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:2;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:2:"41";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-22 18:25:41";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-22 10:25:41";s:12:"post_content";s:1977:"香港有超過140間持牌銀行提供商业和个人银行服务。这些银行有的以香港为基地,有的是外国银行机构的分行。 [ihkcontentimage]

在港开设银行账户需知

内地投资者应先在香港的银行开设往来账户,以方便其公司的日常商业运作。投资者可以个人名义或香港公司名义开设银行账户。 香港公司开设银行账户需出示以下文件的正本或由注册律师、会计师或公司董事签署验证的副本。所需文件可能因个别银行而异。当中主要包括: 每家银行的要求可能略有不同,有些银行可能要求公司提供咨询人。

货币和信贷

货币

本地货币港元可自由兑换。所有主要货币(例如美元、人民币、英镑、日圆等)都可在银行以市价兑换。大部分在港银行都提供人民币服务。香港没有外汇管理局,对货币买卖和国际资金流动,包括外国投资者将股息或资金调回本国,都无限制。资金可随时进入或撤出香港。 香港的外汇市场成熟活跃,与海外金融中心保持密切的联系,确保外币交易得以每天 24 小时在全球市场不停进行。内地企业更可在香港银行开立多种货币账户,采用不同货币方便业务往来或进行投资。

信贷

香港的银行都可提供一般的银行服务,例如银行贷款、贸易融资、信用状、财资管理等。内地投资者享用的银行服务不会有别于本地投资者,但每家银行的条款(例如息率、抵押品等),则会因应每家企业的背景、实力和要求而有所不同。";s:10:"post_title";s:18:"开设银行账户";s:12:"post_excerpt";s:36:"银行和外汇问题的相关资料";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:21:"company-bank-accounts";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:31";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:31";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:2:"33";s:4:"guid";s:39:"http://investhk.startjg.com/?page_id=41";s:10:"menu_order";s:1:"2";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:3;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:2:"39";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-22 18:25:27";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-22 10:25:27";s:12:"post_content";s:4422:"政府秉持支持企业发展的精神,为工商界设立了各类资助计划以供申请。

先进的研究及技术基础设施

[ihkcontentimage] 香港配备世界级的技术基础设施,以促进技术密集型产业群之发展。 香港科技园 提供一站式基础建设及应用研究支持服务,重点支持电子、生物科技、资讯及通讯科技,以及环保科技等行业,带领香港成为国际首屈一指的创新科技中心。 香港数码港 数码港是一个耗资约20亿美元的重点项目,是香港一个独特的创意数码社区,致力将创意思维商业化,并培育新成立的企业。从事资讯及通讯科技与数码内容业务的租户云集数码港,充分发挥资源共享的协同效应应。 香港应用科技研究院有限公司 香港应用科技研究院于2001年成立,期望透过应用研究来为香港建立未来发展所需要的坚强产业科技基础。应科院的使命是要推动杰出的研发工作,积极把科技成果转移给产业界,同时培养优秀的科技人才,整合各方面的科研资源。研究领域集中在四个密切相互关连的科技范畴上,分别是﹕集成电路设计、通讯技术、企业与消费电子,以及材料与构装技术。 香港研发中心 香港研究与发展中心成立的目的,是为了加强业界与研究机构之间在应用研究方面的合作,重点研发范畴包括汽车零部件、信息及通讯技术、物流和供应链管理应用技术、纳米科技及先进材料、纺织及成衣等。 香港设计中心 推广设计工作成为增值活动,提高设计水平及推动与设计有关的教育,建设香港成为亚洲设计之都。

政府全力支持研发活动

香港特区政府十分重视培养及加强本港的研发实力,并已为此设立了一些研究及发展津贴。 创新及科技基金 总值50亿港元,以鼓励及协助工商业界进行研发活动,以促进技术发展及效果革新。 小型企业研究资助计划 (SERAP) 旨在协助员工人数少于100人的小规模技术型企业提供资助,在两年内助其进行商业性研究项目。获批资助项目将按一元对一元的等额出资方式得到一笔最多为600万港元的免息贷款。获资助的项目产生的知识产权,将由获款公司拥有。 大学与产业合作计划 (UICP) 由3项计划所组成,包括厂校合作研究计划、合作研究等额补助金计划及客席研究员产业研究计划,旨在鼓励私营公司充分善用各大学的知识及资源,以展开研发工作。 设计智优计划 旨在加强对设计和创新产业的支持,包括四类项目: 专利申请资助计划 所有功能性专利品和发明均可申请资助(外观设计除外)。 厂校合作研究计划 鼓励机构聘用本港大学研究生协助进行专利的研发工作,以加强大学与产业的合作伙伴关系。 新科技培训计划 为有意让员工于本地或海外接受新科技培训以协助业务发展的香港公司,提供财务资助。";s:10:"post_title";s:18:"政府资助计划";s:12:"post_excerpt";s:30:"了解更多政府资助计划";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:25:"government-funded-program";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:31";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:31";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:2:"33";s:4:"guid";s:39:"http://investhk.startjg.com/?page_id=39";s:10:"menu_order";s:1:"5";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:4;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:2:"46";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-22 18:26:48";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-22 10:26:48";s:12:"post_content";s:3879:"知识产权署确保香港的知识产权制度能鼓励创意,使企业享有公平自由的经营环境,以保持香港作为国际商贸和金融中心的地位。

专利权

[ihkcontentimage] 专利权可保障技术创新。专利权要在香港获得保护,必须根据《专利条例》(香港法例第514章)注册。香港设有两类专利,分别为标准专利和短期专利。缴付续期费后,标准专利的保障期最长为20年,而短期专利则最长为8年。 该条例为申请标准专利设立了两阶段的注册制度。首阶段称为“记录请求”,申请人必须在指定的海外专利办事处发表专利申请后6个月内,在香港提出”记录请求”,以记录专利申请。指定的专利办事处包括:中国国家知识产权局、英国专利局和欧洲专利局。此外,香港有中介机构(如:香港生产力促进局)代办中国、英国和美国等主要国家的专利申请。 在第二阶段,即“注册与批予请求”,申请人必须在指定专利批出或要求纪录发表后6个月内(以较迟的为准),在香港提出注册申请。 短期专利申请可直接在香港提出。经正式核检后,产品或生产过程会获发短期专利权。香港短期专利的批予,以任何国际查验主管当局或指定专利当局所制备的查验报告为基础。 专利权只发予创新而具独创性,并可应用于工业上的发明。香港的专利权属地区性,只保障在港注册的专利。 创新科技署还为申请专利的公司或个人提供“专利申请资助”。有关详情请参阅“资助计划”中的“专利申请资助计划”。

商标

商标是一个标志,用以识别不同商户的货品和服务。商标可以由文字(包括个人姓名)、标识、设计式样、字母、字样、数字、图形要素、颜色、声音、气味、货品的形状或其包装,以及上述标志的任何组合所构成。能够以书写或绘图方式表述的标记,才可以注册为商标。 《商标条例》阐明了注册的基础及准则,以及注册商标可享的权利。 注册商标的拥有人有权在其货物或服务专享使用该商标,以及可向未经拥有人同意使用该商标的人士采取法律行动。 任何人士以欺诈方法使用商标,包括售卖及进口配有冒认商标的货品、拥有或使用可制造或为货物及配上假冒商标的工具,都构成刑事罪行。

版权

在香港,版权受《版权条例》(香港法律第528章)保护。在世界任何地方独创的作品及表演,其版权在港都受到保障。版权无须注册,如果该作品本身蕴含版权,便自动受到保障。 版权拥有人可向任何侵犯版权的人士采取法律行动,例如发出禁制令以防止版权受侵,以及进行索偿。刑事执法行动也适用。

注册外观设计

香港根据《注册外观设计条例》(香港法律第522章)成立了一个独立的“外观设计注册处”。 注册只保障作品的外观。一个可注册的设计包括一件作品的形状、构形、式样或装饰,设计必须具有特色。注册有效期共25年,每5年须重新续期。 注册设计持有人的权利,是防止任何人士在未取得同意的情况下,制造或进口一件相同或大体上相似的设计,以供销售或出租或供贸易及商业用途。

执法

香港海关负责知识产权的刑事执法行动,调查侵犯商标及版权,以及假冒商标的投诉。该处获赋予广泛的搜查及逮捕权力,并与海外执法机关及商标与版权持有人合作,打击侵犯知识产权的罪行。";s:10:"post_title";s:12:"知识产权";s:12:"post_excerpt";s:39:"香港保护知识产权的制度详情";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:9:"ip-rights";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:31";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:31";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:2:"33";s:4:"guid";s:39:"http://investhk.startjg.com/?page_id=46";s:10:"menu_order";s:1:"5";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:5;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:2:"37";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-22 18:25:07";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-22 10:25:07";s:12:"post_content";s:3827:"香港的低税率及简单税制对内地投资者非常有吸引力。香港以地域为征收税项的基础,只对来自香港的利润及收入征税。与内地情形不同,香港不设增值税和营业税,主要直接税是利得税(企业所得税)、薪俸税(个人所得税)和物业税。负责香港税务事宜的税务局每年发出报税表,利得税和薪俸税等资料必须在指定期限前自行呈报,上述税项每年只需报税一次。

利得税(企业所得税)

[ihkcontentimage] 香港对各行业、专业或商业于香港产生或得自香港的利润征收利得税。法团业务税率为16.5%,非法团业务的税率则为15%。 企业支付的股息无需缴交预扣税。企业收取的股息也可获豁免利得税,本港亦不征收资本增值税。企业和个人(金融机构除外)存放在认可银行的存款利息收入,可获豁免所得税。 亏损可无限期结转以扣减税款。

宽松的免税额制度

对于因兴建工业楼宇和建筑物而产生的资本支出,在支出该年,这笔支出的20%可免税,其后每年的4%免税;商业楼宇每年也享有4%的折旧免税额。翻修商用楼宇而产生的资本支出,分5年等额扣除。如果由最终用户持有,与制造业有关的工业装置及机械、电脑硬件、软件及开发成本的支出,可实时扣除100%。

其他可扣税项目

这些项目包括借入资金的利息、楼宇和占用土地的租金、雇员工资、坏帐、商标和专利注册费、科学研究支出,以及雇员退休计划供款等。

薪俸税(个人所得税)及物业税

得自受雇工作的收入需缴纳薪俸税。应缴税的收入包括佣金、红利、约满酬金、津贴(包括教育津贴)以及其他额外津贴。退休金及因在香港提供服务而取得的收入也须课税。应付税款按比例递增由2%至17%不等。然而,每名纳税人需缴纳的税款不会高于其总收入的15%。另外,内地居民在任何评税年度留港不超过183天,可获豁免缴纳薪俸税。

物业税

物业税率统一为可收租金(除差饷外)减去维修及保养免税额20%后的15%。然而,公司为租金收入缴付了所得税后,便无需缴纳物业税。

避免双重征税安排


爱护环境 善用纸张 打印文件 必先三思";s:10:"post_title";s:24:"电子邮件免责声明";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:4:"open";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:16:"email-disclaimer";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:25";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:25";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:48:"http://www.investhk.gov.hk/zh-cn/?page_id=3786";s:10:"menu_order";s:1:"0";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:0:{}}i:18;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:2:"63";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-22 18:51:29";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-22 10:51:29";s:12:"post_content";s:3603:"投资推广署致力确保所有透过各类申请书及通知书递交予本署的个人资料均按照《个人资料(私隐)条例》的有关条文处理。

所收集的个人资料

当阁下参加由本署举办的活动、使用本署服务、在本署进行登记、或与本署联系时,我们或会收集您的个人资料,以便为您提供更好的服务。投资推广署收集的资料一般包括基本联络资料 (如姓名、职位、公司名称、邮递地址、电邮地址、电话及传真号码)、我们与您联络的记录,以及您感兴趣的范畴,如行业、活动、刊物等。

个人资料的主要用途

投资推广署保存阁下的个人资料主要用作以下用途: 阁下可在任何时候选择不接收部份或全部由投资推广署寄出的文件。您可以利用本网站提供的网上工具完成此步骤,或联络本署查询。

个人资料的保障

本署的网站利用cookies以判断用户所需要的资料,但是cookies会把本网站用户的身份保持匿名。 一切所收集的资料完全以保密处理。投资推广署不会披露或出售个人资料予第三方作其他用途,但有可能在以下情况向有关方面提供某些人士的联系方式:

个人资料的保安及保存政策

只有获投资推广署授权的人士才有权获取、保存及使用本署持有的个人资料。投资推广署提倡重视私隐的文化,尊重提供联络资料人士的权利,审慎处理所有资料。 透过投资推广署网站取得的资料,乃妥善储存于本署的服务器内。投资推广署根据香港特别行政区政府订明的要求处理储存于本署服务器的资料,有效保护用户的个人资料不会在意外情况下被任何人士、或在任何情况下被未获授权人士获取、更改、删除、或移作其他用途。 投资推广署会一直保存用户的个人资料直至资料不再适用于上述的用途。

查阅及更正个人资料

任何人士皆可根据《个人资料(私隐)条例》的有关规定要求查阅投资推广署所保存的其个人资料。署方或会收取有关资料的复印费用,收费以财经事务及库务局局长所批准的水平为准。此外,若任何人士认为由投资推广署所保存的其个人资料有不准确之处,皆可要求更正。 更改个人资料的要求可以通过书面、或署方指明的表格提出。若要查阅阁下的个人资料,可以通过填写指定表格提出要求。有关表格可以在投资推广署位于香港中环红棉路8号东昌大厦25楼的总办事处索取,或按此处从互联网下载。 有关个人资料的查阅和更正,请联络以下投资推广署人员: 投资推广署部门秘书 地址 : 香港中环红棉路8号东昌大厦25楼 电话 : (852)3107 1073 传真 : (852)3107 9140";s:10:"post_title";s:12:"私隐政策";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:14:"privacy-policy";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:33";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:33";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:39:"http://investhk.startjg.com/?page_id=63";s:10:"menu_order";s:2:"25";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:0:{}}i:19;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:2:"65";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-22 18:51:40";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-22 10:51:40";s:12:"post_content";s:0:"";s:10:"post_title";s:12:"网站导航";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:7:"sitemap";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:33";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:33";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:39:"http://investhk.startjg.com/?page_id=65";s:10:"menu_order";s:2:"21";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:0:{}}i:20;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:2:"51";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-22 18:48:11";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-22 10:48:11";s:12:"post_content";s:0:"";s:10:"post_title";s:12:"联系我们";s:12:"post_excerpt";s:224:"我们的专责人员分布在香港以及亚太地区、欧洲、中东、北美和南美等30个城市。 (请按此下载Acrobat Reader)";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:10:"contact-us";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:27";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:27";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:39:"http://investhk.startjg.com/?page_id=51";s:10:"menu_order";s:1:"2";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:2:{i:0;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"712";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-02-13 17:56:34";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-02-13 09:56:34";s:12:"post_content";s:0:"";s:10:"post_title";s:24:"全球网络联系方式";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:17:"worldwide-network";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:27";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:27";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:2:"51";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=712";s:10:"menu_order";s:1:"2";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:1;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:3:"710";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-02-13 17:56:02";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-02-13 09:56:02";s:12:"post_content";s:27:"请正确填写以下表格";s:10:"post_title";s:12:"联系表格";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:12:"contact-form";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:27";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:27";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:2:"51";s:4:"guid";s:44:"http://investhk-dev.startjg.com/?page_id=710";s:10:"menu_order";s:1:"1";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}}}i:21;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:4:"2803";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2012-03-26 07:01:28";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2012-03-25 23:01:28";s:12:"post_content";s:66:"此页面内容不支持您选择的语言,请访问英语版。";s:10:"post_title";s:6:"论坛";s:12:"post_excerpt";s:12:"对不起!";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:6:"forums";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:33";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:33";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:51:"http://investhk-dev.startjg.com/zh-cn/?page_id=2803";s:10:"menu_order";s:2:"16";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:0:{}}i:22;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:4:"1252";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-05 04:17:33";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-04 20:17:33";s:12:"post_content";s:84:"拓展业务 带动商机 ";s:10:"post_title";s:6:"首页";s:12:"post_excerpt";s:3408:"

香港的营商优势

香港 – 具备国际竞争力的亚洲第一商业城市,也是中国内地企业寻求发展亚太区及海外业务的最佳据点,其重要营商优势包括:

融资平台

香港金融中心的地位巩固,国际资金充裕,企业管治及监管水平高,是内地企业上市集资的最佳平台。

位置优越

香港位于亚洲中心,为营商的理想地点,從香港出發,四小时內的航程便能覆蓋区内主要的商业城市。

低税率及简单税制

香港税负低廉,税制简单而透明。

国际化的营商环境

香港政治稳定,施政便利营商;奉行廉洁法治,制度公开透明,信息自由流通。

世界級的基础建设

香港的交通网络、通信设施、信息科技都属世界一流;国际机场屡获殊荣。

优秀人才

香港人勤奋敬业,市场触觉敏锐,同时熟悉內地和国际商务。

政府资助计划

本港设有各类培育计划,针对企业需要提供各类支援服务;另有各类信贷保证计划扶助企业发展。

在港开业

在香港成立公司费用低,程序简便,最快一周之内便能准备就绪。

投資香港一站通

为配合国家"走出去"政策,吸引并协助更多内地企业到港投资开业,投资推广署推出一系列专为内地企业而设的服务,名为"投资香港一站通"。主要服务包括:

《投资香港锦囊》

根据内地投资者需要而定制的综合性投资參考材料,内容包括:有关香港投资环境的最新信息、开业程序、资助计划、出入境法规、税制及行业资讯等资料,有助内地企业了解在港开业的程序及营运环境。

《手把手助内地企业投资香港》手册

投资推广署联同国家商务部和中联办经济部贸易处共同编制的手册,内容丰富,深入浅出地解释有关内地企业赴港投资的各项审批程序及须知,以便企业能准确掌握到香港投资的各项程序。

投资香港服务中心

在投资推广署香港总部、特区政府驻京办事处、驻广州、驻上海及驻成都的经贸办事处,均设有投资香港服务中心。中心内备有完善资料库,提供有关投资香港的信息,方便内地投资者查询。所提供的资料包括经济环境报告、各类行业资料、公私营机构年报、各行业协会及商会会员名录、基本上市规例、公司法、税务及会计制度资料及政府统计数据等,并有职员解答或协助安排约见专责人员。

其它阅读资料

";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:4:"home";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:26";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:26";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:38:"http://investhk.startjg.com/?page_id=2";s:10:"menu_order";s:1:"0";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:0:{}}i:23;O:8:"stdClass":24:{s:2:"ID";s:4:"1253";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-19 14:08:35";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-19 06:08:35";s:12:"post_content";s:100:"

香港经济活力兴旺,是接通中外商务的优秀平台,营商优势多不胜数。

";s:10:"post_title";s:15:"香港的优势";s:12:"post_excerpt";s:0:"";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:13:"why-hong-kong";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:28";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:28";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:1:"0";s:4:"guid";s:38:"http://investhk.startjg.com/?page_id=4";s:10:"menu_order";s:2:"11";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";s:8:"children";a:7:{i:0;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:2:"12";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-19 14:11:40";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-19 06:11:40";s:12:"post_content";s:3025:"基础建设世界一流,确保商業运作畅通无碍: [ihkcontentimage]

对外交通发达

商务旅客以香港为经营据点,能有效管理各地业务。本港航班直达全球190个地方,包括50内地城市,部份航线每天有多次航班。

机场设施世界一流

香港国际机场是全球最繁忙的机场之一,多家国际航空公司在此设立营运中心。香港国际机场也是全球享有Skytrax五星评级的三个机场之一。过去15年来,八次获评选为全球最佳机场。 香港国际机场与市区之间的交通十分便利,乘坐机场快线列车,23分钟便能到达市中心。旅客在起飞前24小时,更可前往机场快线市区车站办理登机手续。

中港基建 接通全国

中港两地经贸往来频繁,为确保两地客货运畅通无碍,不少基建设施正陆续发展,广深港高速铁路便是其中之一:

市内運輸 方便快捷

香港的公共交通准时可靠、快捷舒适,费用相宜,堪称世界一流。公共巴士、电车、铁路和渡轮组成四通八达的交通网,每天1,250万人次的交通工具使用者中,90%乘坐公共交通工具。《福布斯》杂志调查了世界多个城市的公共交通系统,认为香港是全球運輸最便利城市之首。 此外,市内交通便利,对于在港经营业务或生活的人士是一大佳音。企业即使选择在中心商业区以外的地区经营,仍能与客户保持密切联系,员工上下班亦不成问题。

最先进的通讯网络

香港的电讯基建一流,通讯畅通无碍,费用廉宜。宽频及3G网络基本上覆盖全港,无论市民或企业,都享有可靠、易用、安全的通讯服务。 根据世界经济论坛发布《全球信息科技报告2015》, 在网络准备指数方面,香港在亚洲排名第四。香港的国际互联网带宽排名亚洲第一。

国际物流及航运枢纽

拥有天然港口的香港向来是知名的贸易商埠,也是国际重要货运枢纽。中国出口贸易有三分之一通过香港进行。这个高产值的货运中心2015年共处理438万吨空运货物。 本港连同深圳港口的船舶泊位形成世上最繁忙的国际海上货运中心。有70多家各国航运公司经营香港航线,联系全球510多个地点。 香港对基础建设的投资不断,目前还在兴建大量道路、铁道和海空设施,以加强本港与世界各地的联系。";s:10:"post_title";s:24:"世界級的基础建设";s:12:"post_excerpt";s:51:"香港内外交通便利、物流通讯设施发达";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:35:"world-class-business-infrastructure";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:28";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:28";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:4:"1253";s:4:"guid";s:39:"http://investhk.startjg.com/?page_id=12";s:10:"menu_order";s:1:"4";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:1;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:2:"14";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-19 14:12:07";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-19 06:12:07";s:12:"post_content";s:900:"香港人十分投入工作、态度热诚,其拼搏精神与效率是促进本地经济繁荣的重要原因。拥有敏锐的市场触觉,再结合对中国和国际商务的了解,更使香港人才胜人一筹。在香港招聘人才也不困难。 [ihkcontentimage] 英语是本地商业社会的通用语言,因此香港人基本上都能掌握运用英语。粤语是本地通用语,而普通话的应用也非常广泛。 在Quacquarelli Symonds Limited (QS) 2015-16年世界大学排名QS World University Rankings中,香港科技大学排名亚洲第四位。香港共有兩所大学跻身世界50所最佳大学,而在世界200所最佳大学的排名中,香港也占5位。此外,香港学府的商学院在国际享负盛名,其中香港科技大学的行政人员工商管理硕士课程(EMBA)排名高踞世界第二。";s:10:"post_title";s:12:"优秀人才";s:12:"post_excerpt";s:63:"香港拥有充裕的人才,可配合企业国际化的发展";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:33:"easy-recruitment-of-skilled-staff";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:28";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:28";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:4:"1253";s:4:"guid";s:39:"http://investhk.startjg.com/?page_id=14";s:10:"menu_order";s:1:"5";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:2;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:4:"1254";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-19 14:09:50";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-19 06:09:50";s:12:"post_content";s:492:"

亚洲商务最佳据点

香港位于亚洲中心,接连区内多个重要市场。 对外交通发达,来往区内各地十分便利,区域枢纽地位无可置疑。 [ihkcontentimage] ";s:10:"post_title";s:12:"位置优越";s:12:"post_excerpt";s:63:"香港交通四通八达,是企业向外发展的理想地点";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:18:"strategic-location";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:28";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:28";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:4:"1253";s:4:"guid";s:38:"http://investhk.startjg.com/?page_id=6";s:10:"menu_order";s:1:"1";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:3;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:4:"1255";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-19 14:10:28";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-19 06:10:28";s:12:"post_content";s:1345:"《2016赋税环境报告》(Paying Taxes 2016*)调查共189个经济体系的赋税状况,结果发现香港的赋税环境是全球最佳地区之一。香港税务优胜之处,在于只设三种直接税,并设有免税额制度,使税负再得以减轻。 [ihkcontentimage] 以下各类税项一律免征,是香港税制的另一优势: 在香港,报税手续十分简单,大部分人均可自行办理,更可在网上办理。如需会计师协助处理,可在市面林立的大小会计师事务所中,选择合适的服务。 自由港 贸易畅通 香港是著名的自由港,进出口程序简便。除烟草等少量物品外,香港对入口货物一般都不征收关税。自2008年取消所有葡萄酒税项后,使酒类进出口和储存业务大为兴旺,惠及零售商和消费者。 * 《赋税环境报告》由世界银行与IFC国际金融企业组织发布,调查全球189个经济体系的税务成本和遵守有关税法的行政难度,以比较各地赋税便利程度。";s:10:"post_title";s:24:"低税率及简单税制";s:12:"post_excerpt";s:72:"香港的税负低廉,税制简单且透明,报税手续直接简易";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:18:"low-and-simple-tax";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:28";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:28";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:4:"1253";s:4:"guid";s:38:"http://investhk.startjg.com/?page_id=8";s:10:"menu_order";s:1:"2";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:4;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:2:"10";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-19 14:11:05";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-19 06:11:05";s:12:"post_content";s:2931:"各地客商对本港营商环境的评价一向不俗。这一切源于本港政治稳定,奉行法治,司法独立,实行自由市场经济,信息可自由流通,商业社会英语通行等优势。

一国两制

[ihkcontentimage] 香港于1997年回归祖国,成为拥有本身政治及法律制度的特别行政区。在「一国两制」原则下,香港作为国际商业中心的基本因素和优势不但没有改变,更把作为进入内地市场门户的独特功能发扬光大。

全球首屈一指的廉洁城市

香港是全球最廉洁的城市之一。在2015年「全球贪腐观感指数(Corruption Perceptions Index)」调查中,香港排名比法国、意大利和西班牙等先进国家更高,再次肯定本港在廉政方面努力的成绩。这可归功于香港健全的公共行政架构,确保所有公私营机构在商业上公平竞争。

厉行法治

由于法律制度健全,香港广被认同为办理业务合约或处理各类纠纷的理想地点。本港法制沿用英式普通法,司法制度完全独立。此外,本地各类调解及仲裁服务广受国际信赖,在港作出的判决在全球多个不同司法辖区内均具效力。

香港 – 自由经济的模范

香港连续22年获传统基金会/《华尔街日报》评选为全球最自由的经济体系。有关评选从贸易、投资、产权等十个方面作出比较,香港在营商自由度、贸易自由度及金融自由度方面得分特高。 自由市场与自由贸易是香港的经济命脉,因此本港经济在开放程度上傲视全球。 在贸易及服务全球化的趋势下,香港积极参与相关的国际经济贸易组织。

信息自由流通

信息自由流通是香港赖以成功的优势,企业经营也因而受惠。本港的网络信息高度透明,传递快速,市民可随意浏览全无障碍。 ";s:10:"post_title";s:24:"国际化的营商环境";s:12:"post_excerpt";s:135:"香港是全球最方便营商的城市之一。奉行法治及自由市场经济,信息自由流通,缔造出公平的竞争环境";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:39:"international-transparent-and-efficient";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:28";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:28";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:4:"1253";s:4:"guid";s:39:"http://investhk.startjg.com/?page_id=10";s:10:"menu_order";s:1:"3";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:5;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:2:"16";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-19 14:12:53";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-19 06:12:53";s:12:"post_content";s:1760:"香港设有多种计划,支持本地和外来中小企业发展。这些计划大致分为: [ihkcontentimage] 投资推广署提供各种资助计划的实用信息,也在企业务发展的各个阶段提供专业意见和支持服务,欢迎查询。

各类培育计划

香港科技园的培育计划提供租金优惠、业务咨询、投资配对,并对研发活动给予小规模财务资助。 设计培育计划 (简称DIP) 为从事设计的租户提供写字楼设施和其它专业支援服务。 数码港的培育计划专门协助从事创意数码媒体的中小企业和新公司,协助其将构想投入商业应用,进而建立事业。

资助企业购置设备和进行推广

中小企业信贷保证计划(简称SGS)旨在协助企业取得贷款,用作购置营运设备和作为一般营运资金。每家中小企业获得的最高贷款额为600万元。 中小企业市场推广基金(简称EMF)资助中小企业参与境外商品展销会和考察团,并且资助企业在贸易媒介上刊登广告。每宗申请的最高资助额为项目总费用的50%,以5万元为上限。 中小企融资担保计划可以为银行贷款提供五至八成的信贷担保,最高贷款额为1,200万元。 创意智优计划支持从事创意产业的中小企业。资助额指定用于参与境外展览会和比赛,而为产品和服务建立品牌 。

资助技术研发和创新

创新及科技基金(简称ITF)资助各类企业提升科技水平,并且为业务注入更多创新意念。 ";s:10:"post_title";s:18:"政府资助计划";s:12:"post_excerpt";s:51:"香港大力支持工商业界建立及拓展业务";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:32:"government-support-for-companies";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:28";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:28";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:4:"1253";s:4:"guid";s:39:"http://investhk.startjg.com/?page_id=16";s:10:"menu_order";s:1:"6";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}i:6;O:8:"stdClass":23:{s:2:"ID";s:2:"18";s:11:"post_author";s:1:"1";s:9:"post_date";s:19:"2011-12-19 14:13:27";s:13:"post_date_gmt";s:19:"2011-12-19 06:13:27";s:12:"post_content";s:816:"香港的金融集资数额领先世界,市场能按不同项目的需要集资。香港作為国际金融中心,金融市场发展成熟,根据伦敦金融城 (City of London) 近年发表的报告,本港被列为仅次于伦敦和纽约的国际第三大金融中心。事实上在香港设有业务的认可金融机构達198家,代表办事处60家;全球100家最大型的银行之中超过71家在本港设有业务。 [ihkcontentimage] 此外,香港有375家私募基金公司,当中250多家以本港为地区总部。连同内地一并计算,两地管理的私募资产更占全亚洲一半以上。 内地企业持续迈向国际,对融资的需求会不断增加,香港在金融服务业的优势令其成为内地企业集资的首选,同时为国际资金提供出路。";s:10:"post_title";s:12:"融资平台";s:12:"post_excerpt";s:132:"香港金融中心的地位巩固,国际资金充裕,企业管治及监管水平高,是内地企业上市集资的最佳平台";s:11:"post_status";s:7:"publish";s:14:"comment_status";s:6:"closed";s:11:"ping_status";s:6:"closed";s:13:"post_password";s:0:"";s:9:"post_name";s:19:"hong-kong-lifestyle";s:7:"to_ping";s:0:"";s:6:"pinged";s:0:"";s:13:"post_modified";s:19:"2016-10-25 14:32:28";s:17:"post_modified_gmt";s:19:"2016-10-25 06:32:28";s:21:"post_content_filtered";s:0:"";s:11:"post_parent";s:4:"1253";s:4:"guid";s:39:"http://investhk.startjg.com/?page_id=18";s:10:"menu_order";s:1:"7";s:9:"post_type";s:4:"page";s:14:"post_mime_type";s:0:"";s:13:"comment_count";s:1:"0";}}}}